Szówsko, dnia 02.06.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

INTER-AUTO Stanisław Ujma, Paweł Ujma Spółka Jawna w związku z realizacją projektu „Zlecenie usługi B+R w celu weryfikacji koncepcji stworzenia platformy obsługi sprzedaży części samochodowych.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu 1. Bony na innowacje” zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi doradczej prowadzącej do opracowania studium wykonalności dla koncepcji stworzenia platformy POSCS dedykowanej podmiotom z branży motoryzacyjnej.

I. Adres i nazwa Zamawiającego
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „INTER-AUTO” STANISŁAW UJMA,
PAWEŁ UJMA SPÓŁKA JAWNA
ul. Zamojska 10, Szówsko
37-500 Jarosław
NIP 7921777862
Regon 650262099
E-mail: interauto.hurt@wp.pl
www: http://www.inter.auto.pl
telefon: 16 621 71 78

II. Postanowienia ogólne
Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej uproszczonej zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługa
Nazwa: „Usługa doradcza w zakresie opracowania studium wykonalności dla koncepcji stworzenia platformy POSCS dedykowanej podmiotom z branży motoryzacyjnej.”
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 7222220007 Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania
Branża w jakiej działa Zamawiający: Motoryzacyjna Strona internetowa, na której zamieszczona została informacja nt. zamówienia wraz
z ewentualnymi aktualizacjami: http://www.inter.auto.pl

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla koncepcji stworzenia platformy POSCS dedykowanej podmiotom z branży motoryzacyjnej. Prace B+R, mają prowadzić do stworzenia POSCS będącej miejscem styku sprzedających i kupujących części samochodowe. Zastosowane zostaną mechanizmy wspomagające (integracja informacji i zdjęć z TecDoc, integracja bazy danych klienta, automatyczne generowanie ogłoszeń, wskazanie mapy punktów odbioru, panel zarządzania klientami z wglądem w statystyki, asortyment, płatności, wyszukiwarka z opcją filtrowania i szeregowania wyników). Rozważamy możliwość nawiązywania relacji z innymi hurtownikami z platformy w celu poszerzania asortymentu oraz opcję objęcia portalem warsztaty samochodowe wraz z komunikacją z klientem warsztatu.
Zlecenie usługi zakłada uzyskanie dokumentu zawierającego następujące elementy:
– ocena wykonalności planowanego badania;
– koncepcja i plan prowadzenia prac B+R (w przypadku rekomendacji dla dalszych działań).
Oczekujemy, iż w ramach pierwszej części opracowania, wykonawca dokonana kompleksowej analizy pomysłu stworzenia POSCS. Opracowanie w tym zakresie powinno zawierać ocenę pomysłu pod kątem:
– zapotrzebowania zgłaszanego ze strony potencjalnych odbiorców,
– wykonalności technicznej planowanego do wdrożenia rozwiązania,
– działalności konkurencji i oferowanych przez nich usług tożsamych z proponowaną usługą,
– stopnia innowacyjności planowanego do wdrożenia rozwiązania,
– analizy SWOT.
Wskazana część powinna zostać zamknięta podsumowaniem, w którym wskazana zostanie rekomendacja dla podjęcia właściwych prac B+R w zakresie opisywanej koncepcji (w przypadku pozytywnych wyników analizy pomysłu) lub wskazaniu na brak zasadności realizacji koncepcji biznesowej wraz z uzasadnieniem. W przypadku rekomendacji dla dalszych działań, studium wykonalności powinno zawierać także co najmniej koncepcję i plan przeprowadzenia prac B+R z podziałem na zadania, wskazanie orientacyjnych kosztów realizacji, zakres wymaganych prac do przeprowadzenia, niezbędne zasoby ludzkie konieczne do zaangażowania, a także inne aspekty specyficzne dla wymaganych do przeprowadzenia prac B+R. W związku z wyżej wskazanymi wymaganiami w zakresie studium wykonalności, zlecona usługa B+R będzie obejmować następujące działania:
– zbadanie zainteresowania potencjalnej grupy docelowej (minimum 300 podmiotów z terenu całej Polski);
– zbadanie możliwych do zastosowania technologii dla stworzenia POSCS;
– przeprowadzenie analizy potencjalnej konkurencji w zakresie podobieństwa proponowanej usługi;
– zbadanie stopnia innowacyjności proponowanego rozwiązania;
– przeprowadzenie analizy SWOT;
– przygotowanie studium wykonalności.
Rezultatem usługi będzie opracowanie oraz dostarczenie dokumentu studium wykonalności w wersji papierowej o formacie A4, spięte lub zbindowane trwale w jedną całość oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD / DVD.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się najniższą ceną. Ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z ubiegania się o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone (zostały złożone w terminie określonym niniejszym zapytaniem i spełnią w nim wymienione wymogi).
Cena oferty (waga 100%) – zostanie obliczone według formuły:

najniższa oferowana cena netto
Co= —————————————————– x 100 pkt
cena oferty badanej netto

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena netto oferty za realizację całości zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku wpłynięcia ofert o tej samej wartości o miejscu na liście rankingowej zadecyduje data / godzina złożenia oferty. Im wcześniejsza data / godzina tym wyższe miejsce na liście rankingowej.

V. Forma, miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
2. Ofertę należy złożyć na druku Formularz Ofertowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
4. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
6. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez Wykonawcę lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy.
7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy warunkowej w sprawie realizacji zamówienia. Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.
9. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „USŁUGA DORADCZA W ZAKRESIE OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI, NIE OTWIERAĆ DO DNIA 14.06.2016R DO GODZ. 10:10”

11. Ofertę należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „INTER-AUTO” STANISŁAW UJMA, PAWEŁ UJMA SPÓŁKA JAWNA
ul. Zamojska 10, Szówsko
37-500 Jarosław
12. Termin składania ofert upływa dnia: 14.06.2016r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia).
13. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2016r., o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający umożliwia oferentom udział w spotkaniu dot. otwarcia ofert.
15. W przypadku otrzymania tylko jednej oferty spełniającej warunki zamówienia, a jednocześnie przekraczającej kwotę założoną w budżecie Zamawiającego – zastrzega się możliwość negocjacji.
16. Zamawiający udostępnia potencjalnym Wykonawcą możliwość kontaktu poprzez pocztę elektroniczną. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Ujma, e-mail interauto.hurt@wp.pl.
17. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 18. Zamawiający z wybranym Wykonawcą podpisze umowę o realizację usługi.

VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia
1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Wymagania wobec potencjalnych Wykonawców
1. Wykonawcą usługi może być jedynie jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620. z późn. zm.) tj.
a) Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b) Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2015 r., poz. 1082);
c) Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
d) Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Polską Akademię Umiejętności;
f) Inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt. 83 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).
2. Wykonawca posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wystarczającą ilość zasobów technicznych (np. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, bazę danych itp.) i kadrowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 3 spotkaniach konsultacyjnych w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o spotkaniu na minimum 3 dni przez wyznaczonym terminem.

VIII. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej. Z treści załączonych do oferty Wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunków jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca te warunki spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że warunek braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym będzie to skutkowało odrzuceniem oferty. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

IX. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: 01.06.2016r. do 30.09.2016r.
2. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia usługi zostanie ustalony przez Zamawiającego w konsultacji z wybranym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jak i terminów ustalonych w harmonogramie przeprowadzenia usługi. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.
4. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „INTER-AUTO” STANISŁAW UJMA, PAWEŁ UJMA SPÓŁKA JAWNA, ul. Zamojska 10, Szówsko, 37-500 Jarosław.

X. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełaniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego postępowania.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert.
10. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Wykonawców, do których wystosował zapytanie ofertowe, oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

XI. Warunki zmiany do umowy
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XII. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
między Wykonawcą a Zamawiającym.

Pobierz dokumenty –> tutaj.

2018-04-26T19:02:11+00:00

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress